Regulamin

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: Organizator lub GB TRUCK   - GB TRUCK Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie przy  Al. Wojska   Polskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153022 posiadająca Regon 015463139, NIP 526-26-95-508.  Organizator  udostępniania kupującym i sprzedającym platformę www.gbaukcje.pl . do handlu przedmiotami w systemie aukcyjnym. Działa w zakresie pośrednictwa na rzecz Sprzedających przy zawieraniu umów sprzedaży. Organizator nie jest stroną umowy sprzedaży z wyjątkiem przedmiotów należących do GB TRUCK Sp. z o.o.. Organizator działa na zlecenie Sprzedającego tj. osoby będącej właścicielem przedmiotów sprzedaży, dającej zlecenie na wyszukiwanie oferentów, wyłanianiu nabywców oferujących najwyższą cenę poprzez system aukcyjny www.gbaukcje.pl

Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w danej Aukcji jako Sprzedawca, która zawarła z  Organizatorem Aukcji umowę współpracy w zakresie sprzedaży stanowiącego jej własność Przedmiotu Sprzedaży w Serwisie Aukcyjnym. Sprzedającym może być również Organizator. Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana  na  stronie internetowej  pod  adresem   http:// www.gbaukcje.pl polegająca na składaniu przez Uczestników ofert kupna Przedmiotu Aukcji. Aukcja może być prowadzona z opcją licytacji (manualnej lub automatycznej), w opcji Sprzedaż Ofertowa lub jako „Kup Teraz” lub  jako „Aukcja z Prowizją”. Celem Aukcji jest wyłonienie Oferenta, który będzie uprawniony do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży ruchomości, której dotyczy Aukcja. Sprzedaż Ofertowa – sprzedaż prowadzona w formie przedstawiania przez Uczestników indywidualnych ofert cenowych na Przedmiot Aukcji. Aukcja w  trybie Sprzedaży Ofertowej  może zawierać sugerowaną cenę sprzedaży, nie stanowiącą oferty, która jest uwidoczniona na stronie Aukcji. Uczestnik może złożyć dowolną ofertę, w tym niższą od ceny sugerowanej. Po upływie terminu zakreślonego na stronie Aukcji Sprzedający dokonuje weryfikacji ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia przybicia Oferentowi, który złożył najwyższą ofertę, oraz do podjęcia dalszych rokowań z  Oferentami. Aukcja z Prowizją – aukcja w której Uczestnik obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję z tytułu udziału w Aukcji. Prowizja –  opłata za zorganizowanie i przeprowadzenie Aukcji, należna od Uczestnika Aukcji i naliczana przez Organizatora Aukcji Uczestnikowi, który wygrał Aukcję. Wysokość Prowizji Uczestnik Aukcji może wyliczyć przed złożeniem oferty przy pomocy narzędzia dostępnego na stronie danej Aukcji.  Prowizja jest nalicza automatycznie w  stosunku do aktualnej ceny sprzedaży Prowizja może być przewidziana w każdej formie Aukcji jak również Sprzedaży Ofertowej. Cena Wywoławcza – ustalona przez Sprzedawcę cena od jakiej rozpoczyna się Aukcja. Cena Minimalna – minimalna cena sprzedaży Przedmiotu Aukcji, określona przez Sprzedawcę jako minimalna kwota za jaką Sprzedawca gotów jest sprzedać Przedmiot Aukcji. Wysokość Ceny Minimalnej nie jest ujawniana w toku Aukcji. Cena Kup Teraz – cena widoczna przy danej Aukcji. Złożenie oferty na cenę Kup Teraz daje możliwość natychmiastowego zakończenia Aukcji i zakupu Przedmiotu Aukcji, pod warunkiem uzyskania Przybicia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przedmiot Aukcji – każda rzecz niebędąca nieruchomością wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego, w szczególności pojazdy, maszyny pochodzące z zakończonych umów leasingu/kredytowych oraz umów flotowych. Ogłoszenie – prezentowana w Serwisie Aukcyjnym informacja nie będąca ofertą w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego, zawierająca dane określonej ruchomości, nieruchomości lub usługi. W przypadku Ogłoszenia Uczestnik nie ma możliwości składnia jakichkolwiek ofert na przedmioty lub usługi wskazane w Ogłoszeniu jak również ich nabycia za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego. Przybicie – akceptacja przez Sprzedawcę i potwierdzona przez Organizatora jednej z ofert kupna złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika nie będącego Konsumentem (w tym również oferty złożonej poprzez skorzystanie z opcji „Kup Teraz”), powodująca zawarcie umowy sprzedaży. Serwis Aukcyjny – system informatyczny, zarządzany przez GB TRUCK, przeznaczony do prowadzenia Aukcji, oraz prezentowania Ogłoszeń, prowadzony na stronie gbaukcje.pl Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w  Serwisie Aukcyjnym, która w wyniku rejestracji otrzymała login oraz hasło. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową będąca Uczestnikiem Aukcji Uczestnikiem może być również Konsument.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Aukcyjnego.

§ 2 Obowiązywanie Regulaminu

 • Zarejestrowanie się w Serwisie Aukcyjnym oznacza akceptację Regulaminu.

 

 • Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Organizatora, Sprzedawcy oraz Uczestnika związane ze świadczeniem usług za pomocą Serwisu Aukcyjnego,
  • zasady i warunki sprzedaży Przedmiotów Aukcji w ramach prowadzonych Aukcji przez GB TRUCK.
 • Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aukcji prowadzonych za pośrednictwem Portalu za wyjątkiem Aukcji, których przedmiotem są ruchomości stanowiące własność Sprzedawców, którzy posiadają odrębny regulamin sprzedaży ruchomości
 • Informacja o danych Sprzedawcy jest każdorazowo podana na stronie Aukcji.

 

 • W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego regulaminu a regulaminu danego Sprzedawcy, niniejszy Regulamin znajdzie zastosowanie w zakresie, w jakim jest on zgodny z zapisami zawartymi w regulaminie Sprzedawcy. W pozostałym zakresie, zastosowanie znajdzie regulamin Sprzedawcy.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Aukcji

 • Udział w Aukcji jest  możliwy po zarejestrowaniu się w Serwisie Aukcyjnym na stronie www.gbaukcje.pl  i zaakceptowanie treści Regulaminu.
 • Uczestnik  aby zarejestrować się  i skorzystać z Aukcji on-line musi spełniać następujące wymagania techniczne:
    • posiadać podłączenie do Internetu
    •  posiadać konto poczty e-mail
    • posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej odczyt dokumentów  znajdujących się na stronie internetowej, która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript
 • Uczestnik może korzystać wyłącznie z  własnego konta w Serwisie Aukcyjnym. Zabronione jest posiadanie przez Uczestnika więcej niż jednego konta w Serwisie Aukcyjnym, korzystanie z kont innych Uczestników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
 • Zabronione jest tworzenie i używanie przez Uczestników loginów zawierających zwroty lub słowa wulgarne lub powszechne uznawanych za obraźliwe. W takich przypadkach Organizator ma prawo usunięcia konta Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego.
 • W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu Sprzedawca może zażądać dodatkowych dokumentów i  informacji celem zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka. W przypadku kiedy Sprzedawca nie będzie w stanie wykonać obowiązków ustawowych, transakcja zakupu nie zostanie przeprowadzona, zaś Organizator będzie miał prawo zawiesić lub usunąć konto Uczestnika.
 • Organizator  zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Uczestników, którym wcześniej odmówiono rejestracji lub których konta zostały usunięte z uwagi na naruszenie Regulaminu Aukcji.
 • Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z GB TRUCK  (dotyczącą określonego konta) poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej lub na piśmie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do Organizatora.
 • Z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
  • braku współdziałania Uczestnika z  Organizatorem lub
  • ujawnienia przeszkód leżących po stronie Organizatora obiektywnie uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Organizatora z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 • W sytuacjach:
  • łamania którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub;
  • powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub prawdziwości podanych przez Uczestnika danych i braku ich wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Organizatora
  • rażącego braku współdziałania Uczestnika z Organizatorem
  • podjęcia przez Uczestnika jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Aukcyjnego oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Uczestników,

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez GB TRUCK ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku Konsumentów – dodatkowo po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika wraz ze stosownym uzasadnieniem przyczyn na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W sytuacji gdy Uczestnik bierze udział w Aukcjach rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożona przez Uczestnika oferta zostaje wykluczona z Aukcji w chwili rozwiązania Umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • W przypadku Uczestnika niebędącego Konsumentem, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Organizatora  ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika na podany adres poczty elektronicznej.
 • W wyniku rozwiązania Umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną, konto Uczestnika założone w Serwisie Aukcyjnym  www.gbaukcje.pl  jest usuwane.
 • W każdym przypadku, o którym mowa Organizator zamiast rozwiązywać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo do zawieszenia konta Uczestnika na czas określony w powiadomieniu przesłanym do Uczestnika na podane przez niego konto poczty elektronicznej. W trakcie zawieszenia Uczestnik nie może uczestniczyć w Aukcjach.
 • W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

§ 4 Rejestracja

 • Celem rejestracji Uczestnik wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się w na stronie www.gbaukcje.pl    podając następujące dane podmiotu dokonującego rejestracyjnego
 • Nazwa (Imię i nazwisko przedsiębiorcy)
 • Adres zamieszkania/siedziba
 • Numer NIP (jeśli posiada)
 • Adres e-mail
 • Telefon  kontaktowy
 • Numer KRS (jeśli posiada)
 • Numer PESEL (jeśli posiada)

 

 • Dokonując rejestracji, podmiot rejestrujący się wybiera unikatowy login oraz hasło składające się z co najmniej z 6 znaków, w tym co najmniej jednej małej i dużej litery, co najmniej jednej cyfry oraz co najmniej jednego symbolu (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>).
 • W formularzu rejestracyjnym podmiot dokonujący rejestracji oświadcza, że dokonywane przez niego za pośrednictwem Portalu czynności są podejmowane w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą (tj. w charakterze przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego) lub w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.

 

 • Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Użytkownika bez podania przyczyn.

 

§ 5 Przedmiot Aukcji

 • Przedmiotem sprzedaży w  trybie aukcji internetowych  są  ruchomości  publikowane w Serwisie Aukcyjnym www.gbaukcje.pl .
 • Przedmiotem sprzedaży w trybie aukcji internetowych są używane środki trwałe, Sprzedających  którzy zlecili sprzedaż ruchomości stanowiące ich własność przy wykorzystaniu Serwisu Aukcyjnego lub przedmioty sprzedaży będące własnością Organizatora.

 

 • Sprzedający  oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Aukcji i jest uprawniony do dysponowania  oraz, że Przedmiotu Aukcji nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Sprzedawca  oświadcza ponadto, że Przedmiotu Aukcji zgłoszony na aukcji nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany pojazd.
 • Dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia rzeczy będących przedmiotem aukcji są podawane do publicznej wiadomości uczestników aukcji poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej : www.gbaukcje.pl

 

 • Publikowane przez Organizatora zdjęcia, opisy i wyceny mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu sprzętu.
 • Jedynym źródłem informacji o stanie sprzętu, jego oznaczeniu i opisie jest osobista, naoczna weryfikacja w miejscu jego przechowywania, dokonana przez uczestnika jeszcze przed złożeniem oferty zakupu. Organizator  nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez uczestników na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego sprzętu.

 

 • Przedmioty Aukcji oferowane na  Aukcji nie są objęte gwarancją, ani nie jest na nie udzielana gwarancja Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z treści Aukcji. Rękojmia z  tytułu wad Przedmiotu Aukcji zostaje wyłączona.
 • W przypadku umów zawartych z  Konsumentami, których przedmiotem są używane Przedmioty Aukcji (nie nowe) postanowienia Regulaminu nie wyłączają praw Konsumenta z tytułu rękojmi, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania Przedmiotu Aukcji.

 

 • W Serwisie Aukcyjnym mogą być zamieszczane Ogłoszenia. W przypadku Ogłoszenia, Uczestnik nie ma możliwości licytowania lub składania jakichkolwiek ofert. Zawarcie umowy sprzedaży na przedmiot objęty Ogłoszeniem jest wyłączone.

 

 

§ 6 Przebieg Aukcji

 • Obwieszczenie o Aukcji umieszczane jest w Serwisie Aukcyjnym i określa ono w szczególności:

 

 • rodzaj, typy i ilość sprzedawanych Przedmiotów Aukcji,
 • dokumentację fotograficzną Przedmiotu Aukcji,
 • termin zakończenia Aukcji,
 • wysokość Ceny Wywoławczej,
 • miejsce i termin w którym można obejrzeć Przedmiot Aukcji i zapoznać się osobiście z jego stanem technicznym,
 • rodzaj prowadzonej Aukcji tj. licytacja, aukcja z Ceną Kup Teraz, Aukcja z Prowizją, Sprzedaż ofertowa
 • wysokość prowizji, w przypadku gdy została przewidziana w danej Aukcji,
 • dane Sprzedawcy,
 • w przypadku Aukcji zawierających Cenę Minimalną, zamieszcza się w obwieszczeniu o Aukcji informację o  przeprowadzeniu Aukcji w tym trybie. Wysokość Ceny Minimalnej nie jest ujawniana Uczestnikom Aukcji. Uczestnicy aukcji są informowani wyłącznie o  osiągnięciu Ceny Minimalnej w sytuacji złożenia w toku Aukcji oferty równej lub wyższej od Ceny Minimalnej lub o nieosiągnięciu Ceny Minimalnej. Informacja w  tym zakresie jest ujawniana na stronie Aukcji.
 • informację czy Sprzedawca wystawia fakturę VAT obejmującą cenę Przedmiotu Aukcji  
 • Oferowane przez Uczestników ceny są informacjami jawnymi, z wyjątkiem Aukcji prowadzonej w formie Sprzedaży Ofertowej.

 

 • Ceny Przedmiotów Aukcji podane podczas Aukcji mogą być zarówno kwotami brutto jak i netto, przy czym dokładne określenie rodzaju ceny znajduje się przy konkretnej pozycji na stronie Aukcji.
 • Minimalne postąpienie w czasie Aukcji wynosi minimum 100,00 zł.

 

 • W przypadku Aukcji z opcją licytacji najwyższa zaoferowana cena jest widoczna w Serwisie Aukcyjnym.
 • W momencie złożenia oferty w  przeciągu dwóch ostatnich minut, aukcja zostaje automatycznie przedłużona o  kolejne dwie minuty, jednak łącznie nie więcej niż o 30 minut.

 

 • Istnieje możliwość prowadzenia licytacji  przy użyciu „asystenta”. Uczestnik ma możliwość wprowadzenia własnej ceny maksymalnej w polu „Twoja maksymalna oferta:” Oferty innych użytkowników będą automatycznie przebijane do ostatniej możliwej do złożenia oferty niższej od ustawionej w automacie.
 • W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert.
 • W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z klientem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem), oferta zostaje odrzucona.

 

§ 7 Rozstrzygnięcie aukcji i zawarcie umowy sprzedaży

 • Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia Aukcji, pod warunkiem osiągnięcia lub przekroczenia Ceny Minimalnej lub opcja Kup Teraz, gdy jest przewidziana, która automatycznie zakończy Aukcję, a osoba, która skorzysta z tej możliwości zostaje jej zwycięzcą.
 • Aukcja zostaje rozstrzygnięta dopiero w momencie udzielenia przybicia przez Sprzedającego za pośrednictwem Organizatora. Udzielenie przybicia oznacza wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji zgodnie z ofertą złożoną przez Oferenta.
 • Informację o udzieleniu przybicia zawierającą w szczególności informacje o kwotach do zapłaty z tytułu ceny na rzecz Sprzedającego oraz  z tytułu prowizji na rzecz Organizatora, terminach płatności oraz rachunkach bankowych, na które mają zostać dokonane poszczególne płatności do Uczestnika aukcji, który złożył najkorzystniejszą ofertę zakupu przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracji w ciągu 72 godzin od zakończenia Aukcji, przy czym w  przypadku nie uzyskania przybicia w powyższym terminie, Uczestnik przestaje być związany ofertą, co dotyczy również Uczestnika będącego Konsumentem.
 • Uczestnik, któremu udzielono Przybicia zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę nabycia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o Przybiciu.
 • W  przypadku Aukcji z Prowizją lub innego rodzaju Aukcji która przewidywała Prowizję, Uczestnik, któremu udzielono Przybicia, obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić Prowizję z tytułu udziału w Aukcji w wysokości określonej na stronie Aukcji. Kwotę tą należy wpłacić w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowych od daty udzielenia przybicia. Zapłaty Prowizji należy dokonać na konto  należące do Organizatora.
 • Obowiązek zapłaty Prowizji nie odpada w żadnej sytuacji, w tym w szczególności w przypadku ustania umowy sprzedaży pod jakimkolwiek tytułem (np. rozwiązanie, odstąpienie, nie sfinalizowanie ).
 • Organizator w przypadku Aukcji z Prowizją, wystawi fakturę VAT z tytułu Prowizji na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. GB TRUCK Sp. z o.o. wystawi Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia ww fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Prowizji.

 

 • Faktura obejmująca cenę wylicytowanego Przedmiotu Aukcji (w przypadku gdy Sprzedawcą jest podmiot uprawniony do wystawiania faktur) wystawiana będzie po otrzymaniu przez Sprzedawcę ceny nabycia i podpisanej Umowy Sprzedaży, zgodnie z danymi podanymi w formularzu Uczestnika.
 • Na wniosek Uczestnika, który wygrał Aukcję i opłacił prowizję, złożony Organizatorowi  w terminie 2 dni od udzielenia Przybicia, Sprzedający  może wyrazić zgodę  na zawarcie  umowy leasingu ze  Sprzedającym lub innym Leasingodawcą  na wylicytowany Przedmiot Aukcji, w której cena nabycia będzie jednocześnie wartością ofertową umowy. W takim przypadku termin zapłaty  a wylicytowany  przedmiot wynosi 10 dni od dnia uzyskania zgody. Negatywna decyzja w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zapłaty ceny nabycia za wylicytowany Przedmiot Aukcji.
 • Przeniesienie prawa własności Przedmiotu Aukcji następuje z chwilą zapłaty całości środków z tytułu ceny nabycia, na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego i podpisania umowy sprzedaży.
 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje pod warunkiem zawieszającym: wpłaty na rzecz Sprzedającego całości ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT, oraz wpłaty Prowizji należnej Organizatorowi jeśli została przewidziana.
 • Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z  2018 r. poz. 723).
 • Jeżeli  sprzedaż  Przedmiotu prowadzona jest w trybie „Sprzedaż Ofertowa” Organizator  zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi tylko na oferty które uzyskały przybicie Sprzedającego.
 • Uczestnik, który nie wywiązał się ze swojej oferty, w szczególności nie uiści Ceny nabycia lub Prowizji w przypadku Aukcji z Prowizją zostaje pozbawiony możliwości składania ofert w Serwisie Aukcyjnym, jego konto zostaje zablokowane. Ponadto Organizator uprawniony jest do naliczenia Uczestnikowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, opłatę z tytułu przeprowadzenia Aukcji on-line  wysokości, równej naliczonej wartości Prowizji podczas aukcji lub opłaty aukcyjnej w wysokości 1500 zł netto w przypadku aukcji beż Prowizji.

  § 8 Odbiór Przedmiotu Aukcji

 • Po dokonanym zakupie Przedmiotu Aukcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub po zawarciu umowy sprzedaży przez Uczestnika będącego Konsumentem, odbiór jest możliwy od momentu otrzymania przez Uczestnika powiadomienia na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji o gotowości  odbioru Przedmiotu Aukcji , jednakże nie wcześniej niż po uiszczeniu całości ceny oraz prowizji jeśli taka została przewidziana w zakończonej Aukcji.
 • Uczestnik który nabył Przedmiot Akcji powiadomi Przechowawcę o planowanym terminie odbioru drogą  mailową na adres e-mail odbiory@gbtruck.pl z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 • W przypadku odbioru Przedmiotu Aukcji przez inną osobę niż Uczestnik (osoba fizyczna), właściciel firmy lub członek zarządu, niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa do tej czynności, sporządzonego w formie pisemnej.  
 • W momencie odbioru Przedmiotu Aukcji odbierający jest zobowiązany do podpisania dokumentów, których wzory dostępne są w zakładce „Wymagane dokumenty”  w zależności od podmiotu będącego Sprzedawcą. Odmowa wypełnienia w/w dokumentów będzie skutkowała niewydaniem Przedmiotu Aukcji
 • W przypadku, gdy Przedmiotem Aukcji jest przedmiot dla którego zgodnie z  przepisami prawa wymagane jest ubezpieczenie komunikacyjne obowiązkowe   OC  warunkiem wydania Przedmiotu Aukcji jest podpisanie przez Uczestnika, który nabył Przedmiot Aukcji lub jego pełnomocnika, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego przedmiotu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu Oferenta, który nabył Przedmiot Aukcji przez Organizatora u odpowiedniego ubezpieczyciela..
 • Uczestnik który otrzymał informację o możliwości odbioru Przedmiotu Aukcji w trybie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie odbiera go w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powyższej informacji obciążany będzie kosztami przechowania w wysokości wskazanej w Załączniku nr 1. do niniejszego Regulaminu. Przechowanie będzie się odbywało na koszt i niebezpieczeństwo tego Uczestnika.
 • Wszelkie koszty związane z odbiorem Przedmiotu Aukcji ponosi Uczestnik.
 • Odbiór Przedmiotów Aukcji następuje w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 110, lub  innej lokalizacji podanej na stronie Aukcji.

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 •  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i  chronione przez Organizatora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami prawa polskiego w tym zakresie.

 

 • Dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz podmiotów zaangażowanych w ich przetwarzanie znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§ 10 Reklamacje

 • Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby GB TRUCK Sp. z o.o. 01-304 Warszawa ul. Połczyńska 110, w formie elektronicznej przesyłanej na adres mailowy biuro@gbaukcje.pl .
 • Każda reklamacja winna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również szczegółowy opis reklamacji. Reklamacja winna zawierać również żądanie określonego zachowania się przez Organizatora lub Sprzedawcę.
 • Organizator rozpoznaje reklamację w  terminie 30 dni od daty jej otrzymania, lub uzupełnienia o niezbędne do jej rozpatrzenia informacje. Organizator może odmówić rozpatrzenia  reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się jej przyczyn, za wyjątkiem reklamacji składanych przez Konsumenta.
 • Złożenie reklamacji nie wstrzymuje procedury sprzedaży Przedmiotu Aukcji zgodnie z  rozstrzygnięciem aukcji, o ile Organizator  nie postanowi inaczej.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektrycznej wskazanej w jej treści. Nie dotyczy to Konsumentów, gdzie odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie pisemnej na adres wskazany w jej treści.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 • Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia uczestnictwa w Aukcji wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też wcześniejsze zakończenie Aukcji.
 • Organizator nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, zabezpieczeniem transportu lub załadunku Przedmiotu Aukcji.
 • Wszelkie spory związane z  wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie Regulaminu, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczą umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami.
 • Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik nr 2 zawierający stawki związane z kosztami przechowywania Przedmiotów Aukcji.

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco. Nie przegap najlepszych aukcji poleasingowych.